İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Türkiye'de güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak, işyerlerinde meydana gelebilecek olası kazaları ve yaralanmaları önleyecek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirecek, çalışanlara ve işverenlere sosyal güvenlik hakkında iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlayacak, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya katkı sağlayacak, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri yetiştirme eğitimini veren teknik bir programdır. Böylelikle ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını karşılamak konusunda büyük bir boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip bir programdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri iki yıl süreli ön lisans eğitimi alarak ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri’ unvanı kazanmaktadırlar.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Bölüm mezunlarının iş bulma imkanları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilmektedirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen kanunlarla; kamuda ve özel sektörde İş Sağlığı ve  Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması zorunlu kılınmış ve yeni yaptırımlar getirilmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

 

ISUBÜ TBMYO İş Sağlığı ve Güvenliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından bu yana öğrenci almaktadır.

 Programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin  programımızdan mezun olmalarına olanak vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı; İş Hukuku, İş Güvenliği, Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi, Ergonomi, Meslek Hastalığı gibi alanlar üzerine zorunlu derslerden oluşmaktadır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
 • İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
 • İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
 • İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
 • İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma, meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
 • İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
 • Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
 • İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
 • Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
 • Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirme
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilme
 • Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazandırma
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazandırma

Programımızda, ilk üç dönem ders ve dördüncü dönem işyeri uygulamasını içeren "İşletmede Mesleki Eğitim" uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (meyok.isparta.edu.tr).

 

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ayten Nurten UYANIK

Bölüm Öğretim Elemanları

Dr.Öğr.Üyesi Murat KODALOĞLU

 

Bölüm sayfası için tıklayınız